Shen Jingdong

December 2, 2011 in Shen Jingdong

Shen Jingdong
My Michael
oil on canvas
Diameter 160cm
2009