Shen Jingdong

December 2, 2011 in Shen Jingdong

Shen Jingdong
The Clown
Oil on canvas
80cm in Diameter
2011