Yu Xiaoyu

December 1, 2011 in Yu Xiaoyu

Yu Xiaoyu
Cambrian No.5
oil on canvas
320x200cm
2008