Yu Xiaoyu

December 1, 2011 in Yu Xiaoyu

Yu Xiaoyu
Cambrian No.8
oil on canvas
360x140cm
2008