Yu Xiaoyu

December 1, 2011 in Yu Xiaoyu

Yu Xiaoyu
The Dreams of the Future No.2
oil on canvas
120x90cm
2008